Bechallenge היא מערכת דיגיטלית ללמידה מבוססת מיומנויות רכות (המאה ה-21)

המערכת מעוצבת לחבר צוותים פותרי אתגרים לתהליך פדגוגי מובנה. הצוותים יכולים לבחור אתגר מתוך ספרייה קיימת או לאתר אחד בעצמם מתוך עולמם.  האפליקציה מאפשרת לצוותים להתחבר בכל מרחב מבית ספר, עיר ועד לצוותים בינלאומיים

_BeChallenge - עברית  (6).jpg